راهکارها

براساس صنعت

صنایع مختلف برای محاسبات مهندسی مربوط به خطوط تولید و یا نگه داری داده های مورد نیاز سازمان، نیاز به سرور دارند.

براساس مقیاس سازمان

شرکت های مختلف در مراحل مختلف رشد نیاز های متفاوتی از زیرساخت را دارند، ابرنئور راهکار های متفاوتی بر اساس مقیاس سازمان ارائه می دهد.

بر اساس کاربرد

راهکار های ابری مشکلات مختلفی از شرکت ها را حل میکند.
ابرنئور با مجموعه خدمات خود در زمینه کلود میتواند راهکار های مختلفی به سازمان ها ارائه دهد.