براساس مقیاس سازمان

شرکت های مختلف در مراحل مختلف رشد نیاز های متفاوتی از زیرساخت را دارند، ابرنئور راهکار های متفاوتی بر اساس مقیاس سازمان ارائه می دهد.