براساس کاربرد

راهکار های ابری مشکلات مختلفی از شرکت ها را حل میکند.
ابرنئور با مجموعه خدمات خود در زمینه کلود میتواند راهکار های مختلفی به سازمان ها ارائه دهد.

بکاپ گیری
مهاجرت به کلود
بازطراحی نرم افزار برای مقیاس های بزرگ
DevOps