تیمی از متخصصین زیرساخت همراه شما

ایمان غفوری

Developer

پارسا شاداب

System Administrator

محسن کربلایی

SRE

امین محمدیان

Cloud Engineer

علی سلماجی

Cloud Engineer

علی قطبی زاده

Technical Lead

علی قطبی زاده

Technical Lead

علی سلماجی

Cloud Engineer

امین محمدیان

Cloud Engineer

محسن کربلایی

SRE

ایمان غفوری

Developer

پارسا شاداب

System Administrator

محمد امین حائری

Developer

محمد امین حائری

Developer