سرویس مدیریت شده

شرکت ها در مراحل مختلف رشد، نیاز های مختلفی از زیرساخت نیاز دارند.
همانطور که مقیاس شرکت ها بزرگ تر میشود چالش ها و پیچیدگی های نگهداری و مدیریت زیرساخت افزایش پیدا میکند.
از همین جهت شرکت ها علاوه بر مسائلی که در توسعه محصول با آن مواجه هستند، درگیری های زیرساختی فشار مضاعفی را بر تیم های تکنولوژی وارد میکند.

راهکار سرویس مدیریت شده ابرنئور با حل کردن چالش های مختلف حوزه زیرساخت، این کمک را به کسب و کار ها میکند تا بر روی توسعه محصول خود تمرکز کنند.

در سرویس مدیریت شده کاتالوگی از ۱۰۰ ها نرم افزار ابری آماده به استفاده در اختیار شما قرار میگیرد تا بتوانید تنها با چند کلیک نیاز خود را برطرف کنید.

نمونه ای از کاتالوگ ها