آمار

میزان منابع مدیریت شده توسط ابر نئور

گیگابایت رم

هسته پردازنده

کانتینر

ترابایت ObjectStorage

سرویس فعال

ترابایت فضای ذخیره‌سازی

سرویس فعال

ترابایت فضای ذخیره‌سازی

کانتینر

ترابایت ObjectStorage

گیگابایت رم

هسته پردازنده